Mite Phase Chondro

Lateinischer Name:

Morelia viridis

Morph:

Mite Phase

Genetik:

dominant ?

Info:

-